Uncategorized

Trimport® 2.0

Posted in Uncategorized on november 8th, 2018 by admin – Be the first to comment

Just nu är vi mitt uppe i framtagandet av Trimport® 2.0. Allt det som är så bra i Trimport® 1.0 behåller vi förstås, men applikationen kommer att föras över till en helt ny plattform som innebär en större flexibilitet, både när det gäller att addera nya funktioner och när det gäller möjligheten att skräddarsy lösningar för enskilda kunder.

I samband med lanseringen av Trimport® 2.0 tillkommer en mängd nya funktioner, t ex

 • förbättrat stöd för registrering av sökord kopplade till ett visst avtal,
 • en bättre överblick över de olika momenten i avtalets giltighet och status,
 • stöd för hantering av avtal som upphör att gälla i samband med att en viss prestation fullgjorts,
 • förbättrat stöd för kontaktpersoner kopplade till ett visst avtal,
 • förbättrat stöd för registrering av information om leverantörer,
 • möjligheten att registrera prislistor,
 • stöd för attestering,
 • stöd för budgetering,
 • stöd för enkel informationsspridning om nya eller reviderade avtal,
 • stöd för automatgenererade påminnelser,
 • förbättrat stöd för hantering av en organisationsstruktur och
 • stöd för hantering av olika anläggningar som hör till en organisation.

Dessutom tillkommer funktioner för hantering av andra typer av avtal och även andra typer av dokument som medför rättsliga förpliktelser eller rättigheter.

I och med att plattformen nu blir mer flexibel kommer vi att ha bättre möjligheter att erbjuda nya lösningar. Kanske har du behov av någon modul som vi kan utveckla tillsammans… Hör av dig i så fall.

Säker anslutning

Posted in Uncategorized on januari 5th, 2018 by admin – Be the first to comment

Om du skulle ha haft otur och mötts av meddelandet från din webbläsare att anslutningen till Trimport® skulle vara osäker, beror det på att vi i dagarna bytt säkerhetscertifikat. Om du fortfarande möts av samma meddelande kan du behöva rensa det s k cache-minnet. Om du behöver hjälp med detta är ett enkelt sätt att gå till sidan rensacachen.nu.

Inloggning Trimport®

Posted in Uncategorized on december 8th, 2017 by admin – Be the first to comment

Under en begränsad tid framöver kommer underhåll att utföras som under en kortare tid påverkar tillgängligheten till denna webbplats, så är du van vid att logga in till Trimport®-appen från Trimports hemsida, ber vi dig notera denna startsida:

https://app.trimport.se/index/message/welcome

Observera att tillgängligheten till Trimport®-tjänsten alltså inte kommer att påverkas, utan enbart varifrån du kan logga in. Välkommen att höra av dig om något skulle vara oklart.

Trimsoft fusioneras med Akvedukten

Posted in Uncategorized on april 5th, 2017 by admin – Be the first to comment

Trimsoft AB och Akvedukten AB har varit närstående bolag och då skälen att driva verksamheten i två bolag inte längre finns har Trimsoft AB uppgått i Akvedukten AB per 2017-04-05.

Ny version av Trimport® avtal (1.6)

Posted in Uncategorized on februari 19th, 2015 by admin – Be the first to comment

Version 1.6 av Trimport® avtal är en mindre uppdatering publicerad 2015-02-19 och den omfattar några nya och förbättrade funktioner, mindre förbättringar av layout, hjälptexter och meddelanden samt ett antal buggrättningar.

 

Nya funktioner:

 • #0001579: Namnet på fältet som hittills hetat ”Under initial bindningsperiod är avtalet bundet t o m” har vilselett användaren när man registrerat äldre avtal. Nu ändras fätnamnet dynamiskt beroende på var i avtalscykeln man befinner sig. Innan avtalets bindningsperiod har börjat löpa visas ”Under initial bindningsperiod är avtalet bundet t o m” och efter det att avtalets bindningsperiod har börjat löpa visas ”Under innevarande bindningsperiod är avtalet bundet t o m”.
 • #0001733: I den blå informationsboxen i formulären för redigering av uppföljningar av avtal har en hjälptext adderats vid Övriga uppföljningar.
 • #0001733: I tabellvyn med uppföljningar av avtal har benämningen på uppföljningen adderats.
 • #0001784: Funktion adderad som gör att man inte kan redigera organisationsnummer för en Intern organisation som är innehavare av ett Trimport-abonnemang. En hjälptext och ett särskilt meddelande när man lägger markören över det icke redigeringsbara fältet, har adderats som förklarar varför redigeringen inte går att göra.
 • #0001786: I väljaren för mottagare av påminnelsemejl, i formuläret för uppföljning av avtal, har tidigare bara personer med en registrerad e-postadress visats. För att undvika att man adderar en person som saknas i väljaren, men som finns i personregistret (utan e-postadress), visas nu samtliga personer i väljaren för mottagare av påminnelsemejl. En ny rutin har adderats för hur man lägger till e-postadresser ifall vald mottagare skulle sakna sådan.
 • #0001786: Om man i formuläret för uppföljning av avtal ändrar ansvarig för uppföljningen adderas denne automatiskt till listan över mottagare av eventuellt påminnelsemejl.
 • #0001787: Funktion adderad, inkl dialogrutor med förklaringar, som gör att man inte kan radera en person så länge denne är angiven som kontaktperson för ett avtal eller ansvarig för en uppföljning.
 • #0001822: När man redigerat ett avtalsformulär och då även valt att visa en uppföljning, visas uppföljningen i en pop-up, så att man inte riskerar att glömma bort att spara de ändringar man dessförinnan gjort i avtalsformuläret.

 

Förbättringar av layout och hjälptexter:

 • #0000816: Meddelandet som genereras när man försöker radera en Intern organisation (förut endast benämnd Organisation) kopplad till en Intern organisationsgrupp (förut endast benämnd Organisationsgrupp) har förtydligats.
 • #0001723: I den blå informationsboxen i tabellvyn för Uppföljningar av specifikt avtal har information om Egen benämning på aktuellt avtal adderats och fältnamnet  Avtal har förtydligats och ändrats till Avtalsnummer.
 • #0001733: I formuläret för uppföljning av avtal har layouten finjusterats så att t ex fält, fältnamn och ikoner är linjerade med varandra och så att avstånden i höjdled mellan vissa fält, fältstorlekar samt marginaler i hjälptexter följer standard.
 • #0001733: I formuläret för uppföljning av avtal har fältnamnet ”Vad ska följas upp?” justerats.
 • #0001733: I formuläret för uppföljning av avtal har alternativet ”Välj” i väljaren vid ”Ansvarig för att denna uppföljning genomförs” flyttats så att det blir mer synligt.
 • #0001769: Förklarande meddelanden som genereras när man försöker radera roll kontaktperson och inte har denna möjlighet, har förtydligats.
 • #0001782: För att undvika missförstånd har begreppen Organisationer och Organisationsgrupper ändrats till Interna organisationer och Interna organisationsgrupper.

 

Buggfixar och dylikt:

 • #0001579: I följande scenario beräknades status felaktigt ”Löper avtalet med en initial bindningstid som är längre än uppsägningstiden?”: ”Ja” –> ”Förlängs det därefter per automatik om det inte sagts upp av någondera parterna?”: ”Ja” –> ”Bindningstiden förlängs”: ”till specificerat datum” -> ”Om avtalet förlängs blir dess sista giltighetsdag under nästkommande giltighetsperiod *”… Man har inte sagt upp avtalet i tid för att undvika avtalsförlängning. Förut användes felaktigt fältet ”Avtalet kan inte förlängas längre än t o m ” nu används istället ”Om avtalet förlängs blir dess sista giltighetsdag under nästkommande giltighetsperiod”.
 • #0001733: I formuläret för uppföljning av avtal har en bugg rättats så att första fältet i formuläret fokuseras per automatik.
 • #0001733: I den blå informationsboxen i formuläret för uppföljningar har fältnamnen korrigerats i de fall uppföljningen är kopplad till ett Basavtal, så att de överensstämmer med benämningarna under Basavtal, d v s Extern och intern avtalspart i stället för Avtalspart leverantör och Avtalspart kund.
 • #0001733: När man klickat på en länk i ett uppföljningsformulär för att i en pop-up visa formuläret för det avtal som uppföljningen är kopplad till så har avtalsformulärets Stäng-knapp hamnat över en av länkarna till de uppföljningar som finns registrerade under avtalet ifråga, så att denna inte gått att läsa till fullo. Detta är nu korrigerat.
 • #0001769: I formulären för Interna organisationer (tidigare Organisationer) och för Personer har väljarna under Telefonnummertyp korrigerats så att innehållet sorteras i bokstavsordning.
 • #0001775: I formuläret för uppföljning av avtal har en asterisk som markerar att fältet för e-postadress är obligatoriskt adderats för det fall man lägger till en person som ska göras ansvarig för en uppföljning.
 • #0001781: När man velat radera en post och den möjligheten har varit spärrad har i vissa fall meddelandet man fått om detta innehållit en irrelevant uppmaning om att kontakta behörighetsadministratören för att få utökad behörighet, vilken nu är borttagen.
 • #0001796: När man i ett datumfält valt datum ur vidstående kalender har man tappat fokuseringen var i formuläret man befinner sig. Detta är nu rättat.
 • #0001803: I den blå informationsboxen i tabellvyn för Uppföljningar av specifikt basavtal har fältnamnen korrigerats så att de överensstämmer med benämningarna under Basavtal, d v s Extern och intern avtalspart i stället för Avtalspart leverantör och Avtalspart kund.
 • #0001837: I de fall man i avtalsformuläret valt alternativet ”Samma dag som det träder ikraft” vid ”Bindningstiden börjar löpa fr o m” har inget värde beräknats och visats i det efterföljande fältet ”Datum” när formuläret öppnats i visa-läge. Detta har nu korrigerats.
 • #0001837: I de fall man i avtalsformuläret valt alternativet ”Båda parters undertecknande av avtalet” vid ”Händelse som gör att avtalet träder ikraft”, så visades inte värdet när man öppnade formuläret i redigera-läget. Detta har nu korrigerats.
 • #0001845: I formuläret för avtal under avsnittet ”Giltighetstider” och fältet ”Initial bindningsperiods längd *”, kunde man ange ett värde samtidigt som man bockade för ”Vet inte”. Detta är nu korrigerat så att det inte längre är möjligt.

 

Buggfixar och dylikt (löpande tillägg):

 • #0000978: Gränsen för uppladdning av filer har under en tid varit felaktigt ställd till 2 MB per fil, men är nu höjd till 40 MB.

Bättre och snabbare Trimport®

Posted in Uncategorized on januari 4th, 2015 by admin – Be the first to comment

Under slutet av förra året har vi fokuserat mycket på vår driftmiljö. Som tidigare rapporterats råkade vi under hösten ut för belastningsattacker, vilket vi åtgärdade genom att implementera ett förstärkt skydd mot sådan trafik. En följdverkan av det förstärkta skyddet var dock långsammare inloggningar, vilket i vissa fall även ledde till felaktigt uppladdade sidor. Sedan i lördags morse den 3 januari har vi dock en ny driftmiljö. För det första har vi driftsatt en optimerad konfiguration av det nämnda skyddet mot belastningsattacker, för att komma tillrätta med de initiala problem detta förde med sig. För det andra har vi flyttat över Trimport® på en ny, modernare server som är snabbare och som har en högre kapacitet. Välkommen tillbaka till en bättre och snabbare Trimport®-tjänst! Det har aldrig gått fortare…

Driftsstörning åtgärdad

Posted in Uncategorized on oktober 9th, 2014 by admin – Be the first to comment

Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med inloggningsproblemen och vår server verkar nu uppträda stabilt, men vi följer och bevakar noga för att kontrollera att de åtgärder vi vidtagit fått genomslag.

Driftsstörningar

Posted in Uncategorized on oktober 8th, 2014 by admin – Be the first to comment

Sedan tisdagen den 7 oktober har vi upptäckt driftsstörningar på vår server. Felet leder till att det periodvis inte går att logga in på Trimport. Vi jobbar med felsökning och kommer att vidta åtgärder snarast. Om du drabbas kan det mycket väl vara så att det fungerar bara någon minut senare. För mer information kontakta vår support på support@trimport.se eller 08-54495029.

Ny version av Trimport® avtal (1.5)

Posted in Uncategorized on oktober 2nd, 2014 by admin – Be the first to comment

Version 1.5 av Trimport avtal är en uppdatering som omfattar nya och förbättrade funktioner publicerade 2014-10-02. En stor del av nyheterna är relaterade till en förbättrad funktion för uppföljningar av avtal.

Nya funktioner:

 • #0001733: I formulären för uppföljning av avtal (avsnittet ’Uppföljning’) registreras och visas automatiskt när uppföljningen lades upp första gången och vem som då registrerade den.
 • #0001733: I avsnittet ’Uppföljning’ i formulären för uppföljning av avtal har ett nytt fält adderats, ’Benämning’, i vilket man tilldelar uppföljningen ett namn så att den blir lättare att identifiera.
 • #0001733: I avsnittet ’Uppföljning’ i formulären för uppföljning av avtal har ett nytt fält adderats, ’Ansvarig för att denna uppföljning genomförs’. Endast person med mejladress kan väljas.
 • #0001733: I avsnittet ’Påminnelse’ i formulären för uppföljning av avtal har ett nytt fält adderats, ’Ämne’, i vilket Trimport anger ’Trimport® påminner om uppföljning av avtal’. Denna text kan dock redigeras av användaren.
 • #0001733: I avsnittet ’Påminnelse’ i formulären för uppföljning av avtal föreslår Trimport automatiskt ’Ansvarig för att denna uppföljning genomförs’ som ’Mottagare’ av påminnelsemejlet. Användaren kan dock själv byta ut och addera mottagare av påminnelsemejlet.
 • #0001733: I avsnittet ’Påminnelse’ i formulären för uppföljning av avtal föreslår Trimport automatiskt samma text som skrivits in i fältet ’Vad ska följas upp’ (tidigare ’Punkter i avtalet som bör följas upp’) i fältet ’Meddelandetext’ (tidigare ’Påminnelse’) med den inledande frasen ’Följande ska följas upp:’. Denna text kan dock redigeras av användaren.
 • #0001733: I formulären för uppföljning av avtal har ett nytt avsnitt adderats: ’Resultatet av uppföljningen’. Som rubriken antyder är tanken att man här ska kunna dokumentera vad uppföljningen ledde till. Det är inte bara tänkt att fungera som ett stöd för det egna minnet, utan även att det ska underlätta för t ex anställda som tagit över förvaltningsansvaret för ett avtal att sätta sig in i historiken kring ett avtal och relationen med avtalsparten.
 • #0001733: I avsnittet ’Resultatet av uppföljningen’ i formulären för uppföljning av avtal återfinns två nya fält: ’Datum när uppföljningen genomfördes’ och ett fritextfält, ’Resultatet av uppföljningen’, för dokumentationen av vad uppföljningen ledde till.
 • #0001733: I den blå informationsboxen, i registrera- och redigera-formulären, för uppföljning av avtal har en hjälptext adderats efter rubriken ’Övriga uppföljningar’.
 • #0001733: Efter rubriken ’Uppföljningar ’ i avsnittet med samma namn i formulären för avtal har hjälptexten modifierats.
 • #0001733: I formulären för uppföljning av avtal har en hjälptext adderats efter avsnittsrubriken ’Uppföljning’.
 • #0001733: I den blå informationsboxen i formulären för uppföljning av avtal samt i avsnittet ’Uppföljningar ’ i formulären för avtal presenteras registrerade uppföljningar, förutom med datum för uppföljningen, nu även med benämningen på uppföljningen.
 • #0001733: I den blå informationsboxen i formulären för uppföljning av avtal samt i avsnittet ’Uppföljningar ’ i formulären för avtal har uppföljningarna givits en färgkodning. Röda tecken indikerar en uppföljning som passerat senaste datum för planerad uppföljning utan att något datum registrerats under ’Resultatet av uppföljningen’. Övriga uppföljningar visas med blå tecken.
 • #0001733: Tabellvyn för uppföljningar har anpassats i linje med ändringar i formulären för uppföljningar.
 • #0001751: Inmatning av datum i datumfält har förenklats såtillvida att Trimport automatiskt omvandlar YYMMDD och YYYYMMDD till det format som visas. YYYY-MM-DD.
 • #0001757: Versionsnumret i Trimports sidfot länkar direkt till nyhetsflödet på Trimsofts hemsida, där man bl a kan få tillgång till information om vad som tillkommit i de olika versionerna av Trimport.
 • #0001788: Innehållet i det mejl som skickas ut för att påminna om uppföljningar av avtal har förbättrats så att det tydligare pekar på vilket avtal och vilken uppföljning det handlar om. Följande information har adderats: Benämning (på uppföljningen), Avtalstyp och Egen benämning (på avtalet).

Layoutförbättringar

 • #0001733: I formulären för uppföljning av avtal har fältet ’Datum för nästa uppföljning’ fått en tydligare benämning: ’Följs upp senast’. Vid detta fält har även hjälptexten modifierats.
 • #0001733: I formulären för uppföljning av avtal har fältet ’Punkter i avtalet som bör följas upp’ fått en mer generell benämning:  ’Vad ska följas upp’.
 • #0001733: I formulären för uppföljning av avtal har fälten ’Vad ska följas upp’ (tidigare ’Punkter i avtalet som bör följas upp’) och ’Följs upp senast’ (tidigare ’Datum för nästa uppföljning’) bytt plats med varandra.
 • #0001733: I avsnittet ’Påminnelse’ i formulären för uppföljning av avtal har utformningen modifierats så att den mer ska efterlikna ett mejlformulär. Det innebär bl a att nya fält tillkommit (se ’Nya funktioner’ ovan), att fältet ’Påminnelse’ bytt namn till ’Meddelandetext’ och att fälten ’Mottagare’ och ’Meddelandetext’ (tidigare ’Påminnelse’) bytt plats med varandra.
 • #0001757: Layout av sidfot finjusterad.
 • #0001788: Texten i det mejl som skickas ut för att påminna om uppföljningar av avtal har formulerats om.

Buggfixar och dylikt:

 • Inga buggar har identifierats.

Ny dokumentation Trimport® avtal

Posted in Uncategorized on juni 17th, 2014 by admin – Be the first to comment

Vi har nu tagit fram en mer omfattande dokumentation som syftar till att ge dig som utvärderar tjänster och system för avtalshantering- och uppföljning ett bra verktyg för att förstå hur Trimport® avtal är uppbyggt och vad du bör titta på i ett utvärderingssammanhang.

Dokumentationen återfinns på vår webbplats och nås t ex via följande länkar:

 1. Tjänster
 2. Trimport® avtal – Bas
 3. Trimport® avtal – Leverantörer
 4. Trimport® avtal – Teleoperatörer
 5. Trimport® avtal – Uppföljningar
 6. Trimport® och användarvänlighet
 7. Trimport® och datakvalitet
 8. Trimport® och systemadministration
 9. Trimport® och behörighetsadministration
 10. Trimport® och tillgänglighet
 11. Trimport® och säkerhet
 12. Trimport® och kakor

Har du frågor eller synpunkter, kontakta Per Karlbom på 070-627 54 42 eller per@trimsoft.se.