Ny version av Trimport® avtal (1.4)

Posted in Uncategorized on maj 20th, 2014 by admin – Be the first to comment

Version 1.4 av Trimport avtal är återigen en mindre uppdatering som omfattar nya och förbättrade funktioner publicerade 2014-05-20.

Nya funktioner:

 • #0000978: Hjälptexten under avsnittet Filer har kompletterats vid följande fält: ”Ladda upp fil”.
 • #0001465: I formuläret för att registrera nytt Trimport-abonnemang är fälten Box/gata, under Post- och faktureringsadress, ej längre obligatoriska fält.
 • #0001703: I syfte att snabba upp och förenkla registreringen av avtal har en ny funktion implementerats som föreslår samma datum för den externa avtalspartens alternativt leverantörens undertecknande som registrerats för den interna avtalsparten alternativt kundens undertecknande. Den externa avtalspartens alternativt leverantörens datum för undertecknandet kan dock redigeras.
 • #0001703: I syfte att snabba upp och förenkla registreringen av avtal har en ny funktion implementerats som föreslår att avtalet träder ikraft det senaste av de två datum det undertecknats av de båda avtalsparterna. Med hjälp av radioknappar kan man dock ändra till ”Annat” och specificera andra villkor för avtalets ikraftträdande.
 • #0001703:  Tidigare förutsatte systemet och godkände därmed inte att ett avtal kunde träda ikraft innan det undertecknats av båda parter. Denna validering har slopats, så att man kan registrera att ett avtal i praktiken trätt ikraft trots avsaknad av ena partens undertecknande. Man ges då möjlighet att särskilt beskriva de speciella omständigheter kring detta.
 • #0001703:  Hjälptexter under avsnittet Giltighetstider har kompletterats vid följande fält: ”Händelse som gör att avtalet träder ikraft”, ”Beskrivning av händelse som gör att avtalet träder ikraft” och ”Har avtalet trätt ikraft?”

Layoutförbättringar:

 • #0001465: I formuläret för att registrera nytt Trimport-abonnemang har fel avseende layout och fältnamn vid telefonnummerfält korrigerats.
 • #0001703: I syfte att förtydliga har fältnamnet ”Avtalet binds” ändrats till ”Bindningstiden förlängs”.

Buggfixar och dylikt:

 • #0000978: Korrigerat felmeddelandehanteringen vid uppladdning av för stora filer.
 • #0000978: Korrigerat felmeddelandehanteringen vid uppladdning av exekverbara filer.
 • #0001703: Den funktion som visualiserar olika ”nivåer” i formuläret för avtalsregistrering och -redigering har under avsnittet ”Giltighetstider” korrigerats vid fälten ”Har avtalet trätt ikraft”, ”Avtalet trädde ikraft”,  ”Finns det någon bortre gräns definierad för sådana avtalsförlängningar?”, ”Om avtalet förlängs blir dess sista giltighetsdag under nästkommande giltighetsperiod”, ”Finns det någon bortre gräns definierad för sådana avtalsförlängningar?”, ”Uppsägningstid”, ”Uppsägningstiden” och ”Är avtalet uppsagt?”.
 • #0001703: Den funktion som visualiserar olika ”nivåer” i formuläret för avtalsregistrering och -redigering har under avsnittet ”Åtaganden intern avtalspart” alternativt ”Kundåtaganden” korrigerats vid fälten ”Åtaganden” efter ”Finns åtaganden specificerade i avtalet för dess nuvarande giltighetsperiod?” och efter ”Är åtagandena desamma under nästa giltighetsperiod?”.

Buggfixar och dylikt (löpande tillägg):

 • #0001579: I samband med lanseringen av version 1.4 förbisågs att även statusberäkningen behövde uppdateras, såtillvida att även radioknappen ”Båda parters undertecknande av avtalet” påverkar huruvida avtalet trätt ikraft. Korrigerat 2014-05-23.
 • En bugg kopplad till möjligheten att radera avtal har korrigerats. Felet uppstod när en användare utan administratörsrättigheter hade behörighet att endast läsa uppgifter om en organisation samtidigt som denne hade behörighet att registrera, redigera och radera avtal med samma organisation som avtalspart och försökte radera ett sådant avtal. Kontrollen av behörighet gjordes felaktigt mot användarens behörighet avseende åtkomst till den Organisation som uppgivits som intern avtalspart för ett avtal, istället för behörigheten avseende åtkomsten till ’Abonnemangsspecifik data’ för den organisation som uppgivits som intern avtalspart. Korrigerat 2014-08-20.

Ny version av Trimport® avtal (1.3)

Posted in Uncategorized on april 28th, 2014 by admin – Be the first to comment

Version 1.3 av Trimport avtal är en liten uppdatering och omfattar nya och förbättrade funktioner publicerade 2014-04-28.

Nya funktioner:

 • #0001703: I syfte att snabba upp och förenkla registreringen för avtal som löper med en initial bindningstid har en ny funktion som föreslår att bindningstiden börjar löpa fr o m samma dag det trädde ikraft implementerats. Med hjälp av radioknappar kan man ändra detta val till ”Annat datum” eller ”Annan händelse”.
 • #0001703:  Förtydligande av fältnamn, ny lydelse ”Under initial bindningsperiod är avtalet bundet t o m”.
 • #0001703:  Ny funktion som beaktar fallet ”Annan händelse” (se första punkten ovan) som ännu inte inträffat, så att man istället för datum anger ”Initial bindningsperiods längd”.

Ny version av Trimport® avtal (1.2)

Posted in Uncategorized on april 3rd, 2014 by admin – Be the first to comment

Version 1.2 omfattar nya och förbättrade funktioner publicerade 2014-04-03.

Nya funktioner:

 • #0001711: För att undvika risken för att mejl som skickas från Trimport hanteras som skräppost av mottagarens mejlsystem har varningsmeddelanden adderats med tips om hur detta kan undvikas. Detta gäller utskick av användaruppgifter till nya användare, begäran om nytt lösenord och utskick av påminnelsemejl.

Layoutförbättringar:

 • #0001579: Statusmeddelanden presenteras tydligare (större radavstånd).
 • #0001609: Radavstånd och placering av knappar i formulär för uppföljningar korrigerade.
 • #0001639: Radavstånd och bristande linjering av fältnamn och fältinnehåll i formulär för Visa person korrigerade.

Buggfixar och dylikt:

 • #0000816: Fel eliminerat, som ledde till att ”back slash” (/) adderades i textfält när man skrev in citattecken.
 • #0000816: Fel eliminerat, som ledde till att systemet kraschade när man skrev in för långa texter i textfält.
 • #0000816: Lagt in funktion som förhindrar uppladdning av exekverbara filer (filer med ändelserna ”exe”, ”jar”, ”com”, ”pif”, ”bat” och ”src”).
 • #0001504: Fel i Internet Explorer vid visning av datumfält eliminerat (”x” som delvis dolde datum i datumfält).
 • #0001579: Ett antal statusmeddelanden har modifierats och förtydligats.
 • #0001579: En kryssruta för att kunna ange ”Vet inte” har adderats vid ”Har leverantören meddelats om utnyttjande av sådan option?”
 • #0001678: Försvunnet varningsmeddelande vid användande av för gammal version av webbläsare åter inlagt.
 • #0001744: Typer av telefonnummer som bara var avsedda för test och åtkomliga för Trimsofts personal var även tillgängliga i formuläret för registrering av nytt Trimport-konto.

Buggfixar och dylikt (löpande tillägg):

 • #0001579: Eliminerat felaktig visning av statusbesked vid användande av Internet Explorer.
 • #0001755: Modifikation av kod för undvikande av systemkrasch när man angav datum i fältet ”Avtalet trädde ikraft”. Felet kan ha orsakats av installation av nytt kodgranskningsverktyg och att detta påverkade inställningar på vår server.

Åtgärder under Administration av Trimport (enbart tillgänglig för Trimsofts personal):

 • #0001552: Layoutfel under Visa leveransområden (linjering av text i fält med fältnamn).
 • #0001742: Fel vid export till Excel under Användare och Abonnemang korrigerade.

Version 1.1 av Trimport® avtal

Posted in Uncategorized on mars 4th, 2014 by admin – Be the first to comment

Version 1.0 av Trimport avtal lanserades 2013-11-27. Version 1.1 omfattar löpande tillägg av nya och förbättrade funktioner från det att version 1.0 publicerades t o m 2014-03-04. Bland många andra saker har den kraschade statusfunktionen återskapats (se nyhet daterad 2013-12-11). Fortsättningsvis kommer vi att samla ihop nya och förbättrade funktioner till versioner som publiceras specifika datum.

Trimports statusfunktion

Posted in Uncategorized on december 11th, 2013 by admin – Kommentarer inaktiverade för Trimports statusfunktion

Inför lanseringen av TRIMPORT gjorde vi en genomgripande översyn av avsnittet med giltighets- och uppsägningstider – ett mer logiskt flöde och nya funktioner som ska fånga upp fler avtalstyper. Detta fick dock oförutsedda återverkningar på funktionen för beräkningen av avtalets status. Statusfunktionen är därför inte tillförlitlig i nuläget och vi jobbar som bäst med att åter få denna funktion på plats. Samtidigt förbättrar vi statusfunktionen med information om datum för när avtalet löper ut och tidpunkt för hur länge avtalet som längst kan förlängas. Under tiden kan du dock lugnt registrera och redigera avtal som vanligt. Registrerad data påverkas inte.

Telekom idag skriver om Trimport®

Posted in Uncategorized on november 29th, 2013 by admin – Kommentarer inaktiverade för Telekom idag skriver om Trimport®

Bättre koll på avtalen med ny molntjänst

 

Gå direkt till Telekom idags webbplats eller läs nedan:

Trimport - uppföljning av samtliga avtal

Marcus Gustafsson, 29 november, 2013

PRODUKTNYHET  Nystartade webbtjänsten Trimport gör det många gånger omfattande och svåra arbetet med uppföljning och kontroll av avtal i olika former enklare. Både telefoniavtal och andra typer av avtal kan hanteras via tjänsten.

I sin roll som upphandlingskonsult inom teleområdet kunde Per Karlbom, entreprenören bakom Trimport, konstatera hur dålig kontroll många företag har på sina avtal när det gäller inte minst telefoni. Det som från början var en idé om ett system för telecom expense management blev istället till en tjänst för generell hantering och uppföljning av alla typer av avtal.

– Men vi har använt grundidéerna till en specialiserad modul för just telefoniavtal, berättar Per Karlbom.

I Trimport kan man registrera allt från avtalslängd och uppsägningstider till leverantörs- och kundåtaganden. När det är dags att se över ett avtal skickar tjänsten automatiskt ut påminnelser till berörda personer.

– En sak som vi är extra stolta över är hur Trimport hanterar relationer mellan olika avtal. Genom att knyta dem till varandra som huvudavtal och tilläggsavtal får man en tydlig överblick över hur de hänger ihop.

Stor vikt har lagts på att tjänsten ska var enkel att hantera även för den med lite erfarenhet av avtalshantering. Hjälptexter i form av popup-rutor finns tillgängliga i hela systemet och formulären med avtalsdetaljer utökas successivt beroende på hur mycket information man väljer att registrera.

Trimport är helt webbaserad och tjänsten har på klassiskt molnmaner en tydlig och enkel prissättning. Antingen betalar man nio kronor per registrerat avtal och månad eller också köper man ett paket för 499 kronor i månaden som ger rätt att registrera upp till 100 avtal.

 

Nu lanseras Trimport® avtal

Posted in Uncategorized on november 27th, 2013 by admin – Kommentarer inaktiverade för Nu lanseras Trimport® avtal

PRESSRELEASE, 27 november 2013

Trimsoft AB lanserar nu TRIMPORT® avtal, en ny webbtjänst som hjälper företag och organisationer att hantera och följa upp sina avtal: Avtal på skärmen i stället för i pärmen.

Per Karlbom

Per Karlbom

Tjänsten har vuxit fram som ett resultat av grundarens, Per Karlboms, erfarenhet som upphandlingskonsult under tolv år inom It och telekom: ”- Jag förvånades ofta över vilken bristfällig kontroll många företag har på sina avtal och de onödiga kostnader detta genererar.”

Företagets grundare, Per Karlbom: – I rollen som upphandlingskonsult under många år, förvånades jag allt mer av vilken bristfällig kontroll många företag hade på sina avtal. Man saknade överblick över vilka avtal man hade inom olika områden och när de löpte ut. Jag stötte ofta på situationer där man överhuvudtaget inte kunde hitta sina avtal. Det var inte heller ovanligt att avtal kunde förlängas årsvis för att man missade uppsägningsdatum, vilket naturligtvis genererade helt onödiga kostnader. När det gällde villkoren i avtalen hade ansvariga handläggare ibland bara vaga begrepp om vad som gällde och en återkommande uppfattning var att man trodde sig vara mer bundna av sina avtal än man de facto var. En inte helt ovanlig situation var också att man efter en slutförd upphandling, som ofta kunde ha tagit mer kraft än man hade räknat med, pustade ut, stoppade in avtalet i en pärm och hoppade på nästa projekt. Kanske plockade man fram avtalet först tre år senare, med lite dåligt samvete, och konstaterade att man inte utnyttjat de uppföljningsmöjligheter man förhandlat sig till och att man därmed gått miste om möjligheter att t ex förbättra villkoren under avtalets löptid. Det är bl a dessa erfarenheter som ligger till grund för framtagandet av TRIMPORT® avtal.

Läs mer om TRIMPORT® och Trimsoft.

För ytterligare information ombeds du kontakta Per Karlbom:

Mejl: per@trimsoft.se
Telefon kontoret: 08-544 950 29
Mobiltelefon: 070-627 54 42

Trimsoft AB
Västbovägen 10
182 35  DANDERYD

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vad är då TRIMPORT® avtal?

I Trimport® avtal får användaren en bra överblick över organisationens alla avtal, sorterade per avtalsområde, leverantör eller vad som passar bäst. Med ett musklick kan alla medarbetare som ges denna behörighet, se avtalen på sin egen skärm i stället för att leta i någons pärm. Den användare som administrerar tjänsten kan dela ut olika rättigheter för andra användare att läsa, registrera och redigera avtal mm för olika delar av verksamheten. En omfattande uppsättning fält finns tillgängliga för att beskriva avtalet och vi har lagt ner mycket möda på att säkerställa att data som matas in håller en hög kvalitet och presenteras på ett stringent sätt. Vi hjälper användaren att bena ut villkoren och få de presenterade på ett överskådligt sätt, inte minst vad gäller förpliktelser samt giltighets- och uppsägningstider, vilket kan vara knepiga ämnen. En användare kan i stor utsträckning också styra över hur mycket information som ska registreras och filtrera bort övriga informationsfält. Vidare kan man koppla ihop tilläggsavtal med huvudavtal. Man kan ladda upp en kopia av avtalet, prislistor mm, man kan exportera uppgifter till Excel och när det är dags att följa upp något kan man få en påminnelse om detta. Tjänsten kan även användas av personer utan tidigare erfarenhet av avtalshantering, då den innehåller rikligt med hjälptexter. I Trimport® finns även en modul man får på köpet som kan användas som ett personalregister. Slutligen, vi har lagt ner mycket möda på användargränssnittet – det ska vara trevligt att arbeta med Trimport®.

Trimport® avtal består av olika moduler. I denna första version erbjuds Trimport® avtal – Bas, en modul användbar för alla typer av avtal.  Därutöver finns specialmodulerna Trimport® avtal – Leverantörer och Trimport® avtal – Teleoperatörer. De är i grunden samma moduler som Bas-modulen, men innehåller ytterligare stöd för hantering och uppföljning av just dessa typer av avtal.

I kommande versioner adderas fler specialmoduler för olika typer av avtal. Närmast tillhands ligger t ex kundavtal och anställningsavtal.


Återkoppling från pilotanvändare

Från en statlig myndighet som testat tjänsten har vi fått många spontana och positiva kommentarer:

 • ”- Det här borde ju alla ha!”
 • ”- Det här skulle vi ha nytta av även inom vår bostadsrättsförening med alla lokalavtal vi har.”
 • ”- Jag trodde jag hade en bra inblick i våra avtal, men det är först nu jag verkligen förstått vilka avtalsvillkor vi faktiskt har.”
 • ”- Det gick ju riktigt snabbt att lägga in avtalen.”
 • ”- Tänk vad mycket pengar som går förlorade på att man missar uppsägningsdatum eller möjligheter till omförhandlingar!”
 • ”- Med den här överblicken över de avtalsuppföljningar som ska göras får jag ju ett jättebra verktyg för att prioritera mitt arbete under hösten.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Trimsoft AB levererar Trimport® – en webbtjänst för företag för hantering och uppföljning av avtal. Trimsoft leds och ägs av Per Karlbom. Per har arbetat inom It och telekom sedan 1983, varav 15 år på Ericsson. 2001 startade Per sitt konsultföretag inom telekom, Akvedukten AB, och det är erfarenheterna härifrån som lagt grunden till Trimport®. Per är civilekonom med internationell inriktning och har utöver sin egen konsultverksamhet arbetat med bl a försäljning, marknadsföring, projektledning och företagsledning.

Erfarenheter från pilottester av Trimport® avtal

Posted in Uncategorized on oktober 1st, 2013 by admin – Kommentarer inaktiverade för Erfarenheter från pilottester av Trimport® avtal

Vi har nu samlat ihop kommentarer och erfarenheter från våra pilottester. Förutom att vi naturligtvis hittat en del fel som vi nu korrigerar, har vi även fått värdefulla kommentarer om funktionaliteten som erbjuds. Framförallt har detta lett till förbättringar av avsnittet som handlar om giltighets- och uppsägningstider. Vi har också förbättrat formuläret på ett sätt som vi hoppas leder till att det kommer att upplevas som mer logiskt och lättarbetat. Vi har lagt till ett avsnitt som omfattar optioner om avtalsförlängningar och vi har adderat fält för att kunna ange, oavsett om ett avtal förlängs per automatik eller om det förlängs genom utnyttjande av optioner, om det finns en bortre tidsgräns för hur länge ett avtals giltighetstid kan förlängas. Vi håller också på att förbättra informationen som beskriver respektive avtals status.

Vi vill samtidigt passa på att tacka våra pilotanvändare för att ni tagit er tid att förse oss med värdefull återkoppling och ser nu fram emot att snart kunna trycka på knappen för en officiell lansering.

Trimport® avtal testas nu av pilotanvändare

Posted in Uncategorized on september 9th, 2013 by admin – Kommentarer inaktiverade för Trimport® avtal testas nu av pilotanvändare

Trimport testas nu av pilotkunder

Nu har pilottester av Trimport® avtal inletts. Se vilken återkoppling vi fått från en statlig myndighet som testat tjänsten:

·         ”- Det här borde ju alla ha!”

·         ”- Det här skulle vi ha nytta av även inom vår bostadsrättsförening med alla lokalavtal vi har.”

·         ”- Jag trodde jag hade en bra inblick i våra avtal, men det är först nu jag verkligen förstått vilka avtalsvillkor vi faktiskt har.”

·         ”- Det gick ju riktigt snabbt att lägga in avtalen.”

·         ”- Tänk vad mycket pengar som går förlorade på att man missar uppsägningsdatum eller möjligheter till omförhandlingar!”

·         ”- Med den här överblicken över de avtalsuppföljningar som ska göras får jag ju ett jättebra verktyg för att prioritera mitt arbete under hösten.”