Start > Tjänster

Tjänster

Trimport® avtal – avtal på skärmen i stället för i pärmen

Trimport® kommer att erbjudas med olika ”etiketter”. Denna första version av Trimport® omfattar Trimport® avtal, en avtalsdatabas med tillhörande funktioner för för avtalshantering och avtalsuppföljning. Trimport® avtal vänder sig till olika typer av användare. När det gäller t ex ett leverantörsavtal är ofta inköpsfunktionen eller upphandlingsenheten inblandad i själva upphandlingen och avtalstecknandet. I nästa steg lämnas ansvaret för att förvalta och följa upp avtalet ofta till en operativ enhet, som har denna uppgift som en bland många andra arbetsuppgifter. Bland dessa användare finns ofta personer utan någon större erfarenhet av avtal och avtalsrätt. Till dessa två användarkategorier kommer så alla andra som behöver information om vilka avtal som finns eller som snabbt och enkelt behöver få information om innehållet i ett specifikt avtal. Trimport® avtal är skapat med ambitionen att fungera för krävande, dagliga användare med hög kompetens på avtal, likväl som det ska fungera för sällan-användaren utan någon större kompetens på avtal. Läs mer om Trimport® och användarvänlighet här.

Nu behöver du inte missa en uppsägning och betala för onödiga, dyrbara avtalsförlängningar. Du får en överblick över vilka avtal som finns, sorterade eller filtrerade utifrån dina behov. Du får en hjälp att prioritera ditt arbete när det gäller vilka avtal som bör följas upp, omförhandlas eller om ett avtal bör ersättas av ett nytt genom en förnyad upphandling. Du får påminnelser inför uppsägningsdatum och andra uppföljningar du vill göra. Du får även ett verktyg för att dokumentera resultatet av gjorda avtalsuppföljningar. Du får ett hjälpmedel att bena ut vilka villkor som gäller och som presenterar detta på ett överskådligt sätt. Du kan koppla ihop tilläggsavtal med huvudavtal och du kan ladda upp kopior på avtal och prislistor.  I denna första version, erbjuder vi en en generell avtalsmodul, användbar för alla typer av avtal tal (Trimport® avtal – Bas) samt två skräddarsydda moduler, en för leverantörsavtal, Trimport® avtal – Leverantörer och en för en variant av leverantörsavtal, en mer specialiserad modul för teleoperatörsavtal Trimport® avtal – Teleoperatörer.

Du kan nu prova på Trimport® utan kostnad. Läs mer här »

Bakgrunden till Trimport® avtal

Per KarlbomFöretagets grundare, Per Karlbom: – I rollen som upphandlingskonsult under många år, förvånades jag allt mer av vilken bristfällig kontroll många företag hade på sina avtal. Man saknade överblick över vilka avtal man hade inom olika områden och när de löpte ut. Jag stötte ofta på situationer där man överhuvudtaget inte kunde hitta sina avtal. Det var inte heller ovanligt att avtal kunde förlängas årsvis för att man missade uppsägningsdatum, vilket naturligtvis genererade helt onödiga kostnader. När det gällde villkoren i avtalen hade ansvariga handläggare ibland bara vaga begrepp om vad som gällde och en återkommande uppfattning var att man trodde sig vara mer bundna av sina avtal än man de facto var. En inte helt ovanlig situation var också att man efter en slutförd upphandling, som ofta kunde ha tagit mer kraft än man hade räknat med, pustade ut, stoppade in avtalet i en pärm och hoppade på nästa projekt. Kanske plockade man fram avtalet först tre år senare, med lite dåligt samvete, och konstaterade att man inte utnyttjat de uppföljningsmöjligheter man förhandlat sig till och att man därmed gått miste om möjligheter att t ex förbättra villkoren under avtalets löptid. Det är bl a dessa erfarenheter som ligger till grund för framtagandet av TRIMPORT® avtal.

Vad är Trimport® mer?

Trimport® kommer att bli en webb-baserad tjänst för effektiv upphandling, administration och kostnadskontroll. Trimport® kommer att underlätta förvaltningen av och sänka kostnaderna för sådana omkostnadsslag som sällan hör till kärnverksamheten, men som ändå är nödvändiga för dess dagliga drift och som ofta genererar högre kostnader än nödvändigt. Kärt barn har många namn, men ett begrepp som ofta används är Expense Management. Trimport® kommer att bli ett verktyg och ett stöd för effektivare Expense Management. En del i detta är effektivare upphandlingar, att jämförelser av anbud kan göras som en jämförelse av ”äpplen med äpplen”. Kommer man dithän är det också lättare att förhandla med sina leverantörer och att pressa priserna.

I denna första version av Trimport® erbjuder vi tjänster för hantering och uppföljning av avtal.