Ny version av Trimport® avtal (1.5)

Version 1.5 av Trimport avtal är en uppdatering som omfattar nya och förbättrade funktioner publicerade 2014-10-02. En stor del av nyheterna är relaterade till en förbättrad funktion för uppföljningar av avtal.

Nya funktioner:

 • #0001733: I formulären för uppföljning av avtal (avsnittet ’Uppföljning’) registreras och visas automatiskt när uppföljningen lades upp första gången och vem som då registrerade den.
 • #0001733: I avsnittet ’Uppföljning’ i formulären för uppföljning av avtal har ett nytt fält adderats, ’Benämning’, i vilket man tilldelar uppföljningen ett namn så att den blir lättare att identifiera.
 • #0001733: I avsnittet ’Uppföljning’ i formulären för uppföljning av avtal har ett nytt fält adderats, ’Ansvarig för att denna uppföljning genomförs’. Endast person med mejladress kan väljas.
 • #0001733: I avsnittet ’Påminnelse’ i formulären för uppföljning av avtal har ett nytt fält adderats, ’Ämne’, i vilket Trimport anger ’Trimport® påminner om uppföljning av avtal’. Denna text kan dock redigeras av användaren.
 • #0001733: I avsnittet ’Påminnelse’ i formulären för uppföljning av avtal föreslår Trimport automatiskt ’Ansvarig för att denna uppföljning genomförs’ som ’Mottagare’ av påminnelsemejlet. Användaren kan dock själv byta ut och addera mottagare av påminnelsemejlet.
 • #0001733: I avsnittet ’Påminnelse’ i formulären för uppföljning av avtal föreslår Trimport automatiskt samma text som skrivits in i fältet ’Vad ska följas upp’ (tidigare ’Punkter i avtalet som bör följas upp’) i fältet ’Meddelandetext’ (tidigare ’Påminnelse’) med den inledande frasen ’Följande ska följas upp:’. Denna text kan dock redigeras av användaren.
 • #0001733: I formulären för uppföljning av avtal har ett nytt avsnitt adderats: ’Resultatet av uppföljningen’. Som rubriken antyder är tanken att man här ska kunna dokumentera vad uppföljningen ledde till. Det är inte bara tänkt att fungera som ett stöd för det egna minnet, utan även att det ska underlätta för t ex anställda som tagit över förvaltningsansvaret för ett avtal att sätta sig in i historiken kring ett avtal och relationen med avtalsparten.
 • #0001733: I avsnittet ’Resultatet av uppföljningen’ i formulären för uppföljning av avtal återfinns två nya fält: ’Datum när uppföljningen genomfördes’ och ett fritextfält, ’Resultatet av uppföljningen’, för dokumentationen av vad uppföljningen ledde till.
 • #0001733: I den blå informationsboxen, i registrera- och redigera-formulären, för uppföljning av avtal har en hjälptext adderats efter rubriken ’Övriga uppföljningar’.
 • #0001733: Efter rubriken ’Uppföljningar ’ i avsnittet med samma namn i formulären för avtal har hjälptexten modifierats.
 • #0001733: I formulären för uppföljning av avtal har en hjälptext adderats efter avsnittsrubriken ’Uppföljning’.
 • #0001733: I den blå informationsboxen i formulären för uppföljning av avtal samt i avsnittet ’Uppföljningar ’ i formulären för avtal presenteras registrerade uppföljningar, förutom med datum för uppföljningen, nu även med benämningen på uppföljningen.
 • #0001733: I den blå informationsboxen i formulären för uppföljning av avtal samt i avsnittet ’Uppföljningar ’ i formulären för avtal har uppföljningarna givits en färgkodning. Röda tecken indikerar en uppföljning som passerat senaste datum för planerad uppföljning utan att något datum registrerats under ’Resultatet av uppföljningen’. Övriga uppföljningar visas med blå tecken.
 • #0001733: Tabellvyn för uppföljningar har anpassats i linje med ändringar i formulären för uppföljningar.
 • #0001751: Inmatning av datum i datumfält har förenklats såtillvida att Trimport automatiskt omvandlar YYMMDD och YYYYMMDD till det format som visas. YYYY-MM-DD.
 • #0001757: Versionsnumret i Trimports sidfot länkar direkt till nyhetsflödet på Trimsofts hemsida, där man bl a kan få tillgång till information om vad som tillkommit i de olika versionerna av Trimport.
 • #0001788: Innehållet i det mejl som skickas ut för att påminna om uppföljningar av avtal har förbättrats så att det tydligare pekar på vilket avtal och vilken uppföljning det handlar om. Följande information har adderats: Benämning (på uppföljningen), Avtalstyp och Egen benämning (på avtalet).

Layoutförbättringar

 • #0001733: I formulären för uppföljning av avtal har fältet ’Datum för nästa uppföljning’ fått en tydligare benämning: ’Följs upp senast’. Vid detta fält har även hjälptexten modifierats.
 • #0001733: I formulären för uppföljning av avtal har fältet ’Punkter i avtalet som bör följas upp’ fått en mer generell benämning:  ’Vad ska följas upp’.
 • #0001733: I formulären för uppföljning av avtal har fälten ’Vad ska följas upp’ (tidigare ’Punkter i avtalet som bör följas upp’) och ’Följs upp senast’ (tidigare ’Datum för nästa uppföljning’) bytt plats med varandra.
 • #0001733: I avsnittet ’Påminnelse’ i formulären för uppföljning av avtal har utformningen modifierats så att den mer ska efterlikna ett mejlformulär. Det innebär bl a att nya fält tillkommit (se ’Nya funktioner’ ovan), att fältet ’Påminnelse’ bytt namn till ’Meddelandetext’ och att fälten ’Mottagare’ och ’Meddelandetext’ (tidigare ’Påminnelse’) bytt plats med varandra.
 • #0001757: Layout av sidfot finjusterad.
 • #0001788: Texten i det mejl som skickas ut för att påminna om uppföljningar av avtal har formulerats om.

Buggfixar och dylikt:

 • Inga buggar har identifierats.

Kommentera denna sida