Ny version av Trimport® avtal (1.6)

Version 1.6 av Trimport® avtal är en mindre uppdatering publicerad 2015-02-19 och den omfattar några nya och förbättrade funktioner, mindre förbättringar av layout, hjälptexter och meddelanden samt ett antal buggrättningar.

 

Nya funktioner:

 • #0001579: Namnet på fältet som hittills hetat ”Under initial bindningsperiod är avtalet bundet t o m” har vilselett användaren när man registrerat äldre avtal. Nu ändras fätnamnet dynamiskt beroende på var i avtalscykeln man befinner sig. Innan avtalets bindningsperiod har börjat löpa visas ”Under initial bindningsperiod är avtalet bundet t o m” och efter det att avtalets bindningsperiod har börjat löpa visas ”Under innevarande bindningsperiod är avtalet bundet t o m”.
 • #0001733: I den blå informationsboxen i formulären för redigering av uppföljningar av avtal har en hjälptext adderats vid Övriga uppföljningar.
 • #0001733: I tabellvyn med uppföljningar av avtal har benämningen på uppföljningen adderats.
 • #0001784: Funktion adderad som gör att man inte kan redigera organisationsnummer för en Intern organisation som är innehavare av ett Trimport-abonnemang. En hjälptext och ett särskilt meddelande när man lägger markören över det icke redigeringsbara fältet, har adderats som förklarar varför redigeringen inte går att göra.
 • #0001786: I väljaren för mottagare av påminnelsemejl, i formuläret för uppföljning av avtal, har tidigare bara personer med en registrerad e-postadress visats. För att undvika att man adderar en person som saknas i väljaren, men som finns i personregistret (utan e-postadress), visas nu samtliga personer i väljaren för mottagare av påminnelsemejl. En ny rutin har adderats för hur man lägger till e-postadresser ifall vald mottagare skulle sakna sådan.
 • #0001786: Om man i formuläret för uppföljning av avtal ändrar ansvarig för uppföljningen adderas denne automatiskt till listan över mottagare av eventuellt påminnelsemejl.
 • #0001787: Funktion adderad, inkl dialogrutor med förklaringar, som gör att man inte kan radera en person så länge denne är angiven som kontaktperson för ett avtal eller ansvarig för en uppföljning.
 • #0001822: När man redigerat ett avtalsformulär och då även valt att visa en uppföljning, visas uppföljningen i en pop-up, så att man inte riskerar att glömma bort att spara de ändringar man dessförinnan gjort i avtalsformuläret.

 

Förbättringar av layout och hjälptexter:

 • #0000816: Meddelandet som genereras när man försöker radera en Intern organisation (förut endast benämnd Organisation) kopplad till en Intern organisationsgrupp (förut endast benämnd Organisationsgrupp) har förtydligats.
 • #0001723: I den blå informationsboxen i tabellvyn för Uppföljningar av specifikt avtal har information om Egen benämning på aktuellt avtal adderats och fältnamnet  Avtal har förtydligats och ändrats till Avtalsnummer.
 • #0001733: I formuläret för uppföljning av avtal har layouten finjusterats så att t ex fält, fältnamn och ikoner är linjerade med varandra och så att avstånden i höjdled mellan vissa fält, fältstorlekar samt marginaler i hjälptexter följer standard.
 • #0001733: I formuläret för uppföljning av avtal har fältnamnet ”Vad ska följas upp?” justerats.
 • #0001733: I formuläret för uppföljning av avtal har alternativet ”Välj” i väljaren vid ”Ansvarig för att denna uppföljning genomförs” flyttats så att det blir mer synligt.
 • #0001769: Förklarande meddelanden som genereras när man försöker radera roll kontaktperson och inte har denna möjlighet, har förtydligats.
 • #0001782: För att undvika missförstånd har begreppen Organisationer och Organisationsgrupper ändrats till Interna organisationer och Interna organisationsgrupper.

 

Buggfixar och dylikt:

 • #0001579: I följande scenario beräknades status felaktigt ”Löper avtalet med en initial bindningstid som är längre än uppsägningstiden?”: ”Ja” –> ”Förlängs det därefter per automatik om det inte sagts upp av någondera parterna?”: ”Ja” –> ”Bindningstiden förlängs”: ”till specificerat datum” -> ”Om avtalet förlängs blir dess sista giltighetsdag under nästkommande giltighetsperiod *”… Man har inte sagt upp avtalet i tid för att undvika avtalsförlängning. Förut användes felaktigt fältet ”Avtalet kan inte förlängas längre än t o m ” nu används istället ”Om avtalet förlängs blir dess sista giltighetsdag under nästkommande giltighetsperiod”.
 • #0001733: I formuläret för uppföljning av avtal har en bugg rättats så att första fältet i formuläret fokuseras per automatik.
 • #0001733: I den blå informationsboxen i formuläret för uppföljningar har fältnamnen korrigerats i de fall uppföljningen är kopplad till ett Basavtal, så att de överensstämmer med benämningarna under Basavtal, d v s Extern och intern avtalspart i stället för Avtalspart leverantör och Avtalspart kund.
 • #0001733: När man klickat på en länk i ett uppföljningsformulär för att i en pop-up visa formuläret för det avtal som uppföljningen är kopplad till så har avtalsformulärets Stäng-knapp hamnat över en av länkarna till de uppföljningar som finns registrerade under avtalet ifråga, så att denna inte gått att läsa till fullo. Detta är nu korrigerat.
 • #0001769: I formulären för Interna organisationer (tidigare Organisationer) och för Personer har väljarna under Telefonnummertyp korrigerats så att innehållet sorteras i bokstavsordning.
 • #0001775: I formuläret för uppföljning av avtal har en asterisk som markerar att fältet för e-postadress är obligatoriskt adderats för det fall man lägger till en person som ska göras ansvarig för en uppföljning.
 • #0001781: När man velat radera en post och den möjligheten har varit spärrad har i vissa fall meddelandet man fått om detta innehållit en irrelevant uppmaning om att kontakta behörighetsadministratören för att få utökad behörighet, vilken nu är borttagen.
 • #0001796: När man i ett datumfält valt datum ur vidstående kalender har man tappat fokuseringen var i formuläret man befinner sig. Detta är nu rättat.
 • #0001803: I den blå informationsboxen i tabellvyn för Uppföljningar av specifikt basavtal har fältnamnen korrigerats så att de överensstämmer med benämningarna under Basavtal, d v s Extern och intern avtalspart i stället för Avtalspart leverantör och Avtalspart kund.
 • #0001837: I de fall man i avtalsformuläret valt alternativet ”Samma dag som det träder ikraft” vid ”Bindningstiden börjar löpa fr o m” har inget värde beräknats och visats i det efterföljande fältet ”Datum” när formuläret öppnats i visa-läge. Detta har nu korrigerats.
 • #0001837: I de fall man i avtalsformuläret valt alternativet ”Båda parters undertecknande av avtalet” vid ”Händelse som gör att avtalet träder ikraft”, så visades inte värdet när man öppnade formuläret i redigera-läget. Detta har nu korrigerats.
 • #0001845: I formuläret för avtal under avsnittet ”Giltighetstider” och fältet ”Initial bindningsperiods längd *”, kunde man ange ett värde samtidigt som man bockade för ”Vet inte”. Detta är nu korrigerat så att det inte längre är möjligt.

 

Buggfixar och dylikt (löpande tillägg):

 • #0000978: Gränsen för uppladdning av filer har under en tid varit felaktigt ställd till 2 MB per fil, men är nu höjd till 40 MB.

Kommentera denna sida